Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób, chcących wziąć udział w badaniach profilaktycznych w ramach kampanii Rak Chadza Wspak:

Na podstawie art. 12 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej DCOPiH. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail iod@dcopih.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie do realizacji celów zdrowotnych, tj. profilaktyka zdrowotna w ramach kampanii Rak Chadza Wspak, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. obowiązek archiwizacji dokumentacji medycznej wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz prowadzenia analizy jego efektywności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w projekcie Rak Chadza Wspak. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Państwa dane mogą być udostępniane organom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także mogą być przekazane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy lub porozumienia.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z przepisami - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny - zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.